Oskar Strawczynski Testimony


OSKAR AND ANKA STRAWCZYNSKI339

Oskar and his wife Hannah (Anka) shortly after their marriage in 1932


Oskar Strawczynski Testimony